ბოლო მონაცემებით, გაიზარდა, თუ არა უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა?

ბოლო მონაცემებით, გაიზარდა, თუ არა უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა?

2015 წლის ნოემბრის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 3.0%-ით გაიზარდა და ქვეყნის მასშტაბით 44 123 ერთეული შეადგინა.

 

ა.წ. ნოემბერს 2011-2014 წლების იმავე თვესთან შედარებით, ცალსახად ზრდით გამოირჩევა: 2011 წლის ნოემბერთან (36 733 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 20.1%-ით, 2012 წლის ნოემბერთან (39 218 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 12.5%-ით, 2013 წლის ნოემბერთან (42 664 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 3.4%-ით, 2014 წლის ნოემბერთან (42 855 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 3.0%-ით.

 

წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 5.1%-ით შემცირდა: კლება და- ფიქსირდა როგორც პირველადი (13,3%-ით), ისე მეორადი (3.0%-ით) სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რა- ოდენობაში. 2015 წლის ნოემბრის თვეში სარეგისტრაციო ტრანზაქციების თვის ინდექსი (დეკემბერი 2010 =100) დაფიქსირდა 1.049 დონეზე, რაც აღემატება წინა წლის იმავე თვის ინდექსს (1.019). აშკარაა, რომ წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით გაიზარდა უძრავი ქონების პირველადი (19.6%-ით), ხოლო შემცირდა მეორადი (0.3%-ით) ტრანზაქციების რაოდენობა. 2015 წლის ნოემბრის თვეში პირველა- დი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ - 8 288, ხოლო მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციე- ბის რაოდენობამ - 35 835 ერთეული შეადგინა; სარეგისტრაციო ტრანზაქციების თვის ინდექსი (დეკემბე- რი 2010=100) კი პირველადი და მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების მიხედვით, შესაბამისად, 0.749 და 1.156 დონეებზე დაფიქსირდა. რაც შეეხება პირველად და მეორად სარეგისტრაციო ტრანზაქციებს შორის თანაფარდობას, წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით გაიზარდა პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების წილი: ა.წ. ნოემ- ბერში განხორციელებული სარეგისტრაციო ტრანზაქციების 81.2%-ს მეორადი, ხოლო 18.8%-ს - პირველა- დი სარეგისტრაციო ტრანზაქციები შეადგენს (2014 წლის ნოემბერში კი, შესაბამისად, 83.8% და 16.2%).

 

საიტის კომენტარები (0)

Facebook კომენტარები: